ตารางเรียน (เฉพาะกิจ)

ประถมศึกษาปีที่ 1


08:45 - 09:00

(1)

09:00 - 09:30

(2)

09:30 - 10:00

(3)

10:00 - 10:30
12:45 - 13:00

(4)

13:00 - 13:30

(5)

13:30 - 14:00

(6)

14:00 - 14:30
M Meet 1 คณิตศาสตร์ ไทย Science Meet 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคํานวณ English Conversation
T Meet 1 คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ Meet 2 สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์
W Meet 1 คณิตศาสตร์ ไทย Science Meet 2 Mathematics สังคมศึกษา English Conversation
T Meet 1 คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ Meet 2 ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะ
F Meet 1 คณิตศาสตร์ ไทย อังกฤษ Meet 2 Mathematics สุขศึกษา