ข้อมูลวิชา

ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More

ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6

วิชาวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาคณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาศิลปะ
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2563
Read More