ตารางเรียน (เฉพาะกิจ)

ประถมศึกษาปีที่ 1


08:45 - 09:00

(1)

09:00 - 09:30

(2)

09:45 - 10:15

(3)

10:30 - 11:00

(4)

13:00 - 13:30

(5)

13:45 - 14:15

(6)

14:30 - 15:00
M Meet คณิตศาสตร์ ภาษาไทย Science พัก วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ English Conversation
T Meet คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พัก สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์
W Meet คณิตศาสตร์ ภาษาไทย Science พัก Mathematics สังคมศึกษา English Conversation
T Meet คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พัก ประวัติศาสตร์ วิทยาการคํานวณ ศิลปะ
F Meet คณิตศาสตร์ ภาษาไทย Mathematics พัก ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา